2013


S.no Photo Name & JEE Advanced Rank Contact Other Achievements From the heart
1 Pranav Vaish
AIR-246
IIT(K) Comp.Sci.
9545702024
Physics olympiad 1st round clear.
Chemistry olympiad 1st round cleared

Testimonial


2 R Sundararajan
AIR-264
IIT(K) Comp.Sci.
9423200908
Physics olympiad 1st round clear.
Chemistry olympiad 2nd round cleared

Testimonial


3 Utkarsh Bansal
AIR-357
IIT(D) Mat. & Comp.
9423513806
Infomatics olympaid 1st round cleared
4 Charvi Rastogi
AIR-526
IIT(B) Mech
9049989171
Chemistry Olympiad 1st round cleared
5 Siddharth B
AIR-561

9922998224

Testimonial


6 Rutuj Shah
AIR-572
IIT(B) Mech
7709983132

Testimonial


7 Lad Tanmay Vivek
AIR-816
IIT(B) Chem.
9273105931
Mathematics Olympiad 1st round RMO cleared
8 Shubham Jadhav
AIR-837 (SC-6)
IIT(B) Comp. Sci.
7709822011
9 Chinmay Jha
AIR-883
IIT(M) Mech.
9890941040
Physics olympiad 1st round clear.
10 Yamini Verma
AIR-1028
IIT(B)
9373291707
11 Chinmay Chandak
AIR-1411
IIT(H) Comp.Sci.
8888115489

Testimonial


12 Sachin Agrawal
AIR-1615
IIT(M) Comp.Sci.
9422016879
13 Romil Shah
AIR-1683
IIT(M) Mech
9881809099
14 Vivek Ojha
AIR-1812
IIT(K) Aerospace
9422281872

Testimonial


15 Ashish Jadhav
AIR-1892
IIT(B) Mech
8983058278
16 Siddharth Vadnekar
AIR-2070
IIT(D) EP
9689280362
17 Mangesh Atpadikar
AIR-2208
IIT(B) Mech.
9922018171

Testimonial


18 Aniket Patil
AIR-2417
IIT(B) Elect.
8275235762
19 Harsh Shah
AIR-2706
IIT(KGP) Chem.
9545595940
20 Suhridh S
AIR-2932
IIT(M) Aerospace
9665551321

Testimonial


21 Akshun Kumar Yadav
AIR-3172

9595471394
22 Vinayak Mahbubani
AIR-3738
IIT(KGP) Misc. Eco.
9623113859
23 Parikshit Goenka
AIR-3743
IIT(Chennai)
9923252982
24 Aditya Suru
AIR-3932
IIT(Guwahati)
9422501242
25 Omkar Bhaavdekar
AIR-3971
IIT(Mumbai)
9823270310

Testimonial


26 Ashay Ghogare
AIR-4078

8975858584
27 Divyanshu Shende
AIR-4090

9423013141
28 Aijaz R Shaliban
AIR-4099

9403347137
29 Nikhil Bakshi
AIR-4245

9820343553
30 Rahul Karkhanis
AIR-4289

9422010621
31 Bhargav Desikan
AIR-4427

9225668841
32 Piyush Hatwalne
AIR-4459

7588480802
33 Momin Aquib Irfan
AIR-5024

9049241190
34 Shirkant Gore
AIR-5333

7588850348
35 Ananya Bahadur
AIR-5345

9766514471

Testimonial


36 Shubham Patil
AIR-5459

9403591854
37 Omkar Mehta
AIR-5478

8275269739
Chemistry olympiad 1st round cleared
38 Ninad Joshi
AIR-5612

9762231386
39 Sukhada Bakare
AIR-5761

9762171424
40 Parth Narkar
AIR-5829

9422001270
41 Chaitali Kulkarni
AIR-6135

9767292896
42 Rahul Kumar
AIR-6165

8007305714
43 Samarth Goyal
AIR-6289

9765410006
44 Mihir Bharambe
AIR-6453

9545230035
45 Vinayak Asasthi
AIR-6547

9823249909
46 Shubham Agnihotri
AIR-6657

9673428808
47 Akshay Ranganathan
AIR-6691

9673215170
Maharashtra Topper 2013
48 Sitanshu patil
AIR-6927 (OBC 1058)

9405804855
49 Gyanendra Mishra
AIR-7717

9767129906
Mathematics Olympiad 1st round cleared. Won TCS IT quiz
50 Shrinivas Mokashi
AIR-7766

8087292046
51 Apoorva Bhide
AIR-7799

9422319860
52 Divyanshu Verma
AIR-7802

9890586066

Testimonial


53 Parth Bhatiya
AIR-7969

9604472613
54 Anuj Sabale
AIR-8039 ( OBC-1256)

7709226060
55 Vishal Nagumantri
AIR-8162

8308488433
56 Aayush Khandelwal
AIR-8166

9175710640
57 Abhishak Suresan
AIR-8267

9552566155
58 Mohit Gautam
AIR-8494

7588290105
59 Shubham Jamdade
AIR-8791

7507069139
60 Harmeet Singh Lamba
AIR-9125

9049046313
61 Divyaj Shah
AIR-9769

9975312842
62 Sangram Mohite
AIR-9787

9604416618
63 Yash Agarwal
AIR-9866

7385959879
64 Harsh Gugale
AIR-10016

8390864198
65 Arpan Jain
AIR-10606

9545917053
66 Baruni Goel
AIR-10614

9423065445
67 Vishwali Mhasawade
AIR-10910

9404234803
68 Ameya Kulkarni
AIR-11400


69 Aditya Kanthale
AIR-11522

8237011349
70 Ameya Kamble
AIR-11651 (OBC-1984)

7588116426
71 Rishabh Patil
AIR-11672

9923011338
72 Prabhanshu Jha
AIR-12105

9028359871
73 Vijay Kahalekar
AIR-12109

9423012028
74 Anuj Mishra
AIR-12599

9561613256
75 Samarth Goyal
AIR-13024

9765410006
76 Aman Lonare
AIR-13085 (SC-234)

9422279196
77 Surabhi Ranjan
AIR-14139

9922264777
78 Afroz Sayyed
AIR-14347

9850571651
79 Bhavin Choksi
AIR-14426

9028606263
80 Abhishek Prasadi
AIR-14481

7588325306
81 Aditya Rathi
AIR-14600

7507258999
82 Kartikey MUllick
AIR-15389

9766432223
83 Mayur Gangwal
AIR-15470

9049994237
84 Geet Ravale
AIR-15652

9689903645
85 Runal Jaju
AIR-15894

8275597575
86 Akhilesh Patil
AIR-15927

7588226794
87 Sourabh Waghmare
(SC-1600)

8237149305
88 Sanket Kamble
(SC-1899)

9422972609
89 Shubham Gandhi
(OBC-3540)

9422675678
90 Shubham Agarwal
(PH--26)


91 Shriram Deshmukh
(PH-36)