2015Giridhar Shyam
Marks-321

Karthik Mahesh
Marks-317

Yash Wagh
Marks-314

Ajay Joshi
Marks-281

Jay Wagh
Marks-281

Show more >>2014Kalpesh Krishna
Marks-304

Kanishk Gandhi
Marks-300

Ritwik Vatsyayan
Marks-293

Akhsun Kumar Yadav
Marks-284

Arpan Paul
Marks-280

Show more >>2013R Sundararajan
Marks-312

Utkarsh Bansal
Marks-305

Chinmay Jha
Marks-304

Pranav Vaish
Marks-300

Charvi Rastogi
Marks-280

Show more >>